Dobre praktyki

 Tytuł dobrej praktyki:
"Program OPTIMA w praktyce - księgowość".

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do obsługi programu księgowego OPTIMA w celu prowadzenia księgowości w firmie z wykorzystaniem komputerowych systemów finansowo-księgowych. Przedstawione tematy zostaną wyjaśnione na podstawie przykładów i zadań praktycznych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących oraz zamierzających podjąć pracę w dziale księgowości, w jednostkach budżetowych, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, które chcą poznać i nabyć umiejętności pracy w księgowym programie komputerowym OPTIMA.

Opis dobrej praktyki.

Stworzenie nowego szkolenia i napisanie programu było efektem zapotrzebowania potencjalnych uczestników ( analiza ankiet wypełnianych przy okazji innych szkoleń oraz indywidualne sugestie ) na zdobycie wiedzy praktycznej w programie finansowo księgowym Comarch OPTIMA z wymienionych niżej tematów. Funkcje i parametry systemu OPTIMA– konfiguracja (słowniki, okresy obrachunkowe, parametry, rejestry VAT, rozrachunki, dzienniki księgowe)

  1. Plan kont – bilansowe, pozabilansowe, wynikowe, rozrachunkowe, zestawienie obrotów i sald
  2. Rejestr VAT – zakup i sprzedaż, sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT UE
  3. Rejestr kasowo-bankowy (zapisy, raporty, magazyn walut)
  4. Rozliczenia i rozrachunki (zasady rozliczeń na kontach, noty i upomnienia)
  5. Księgowanie
  6. Rachunek zysków i strat, bilans firmy – konfiguracja
  7. Tworzenie własnych zestawień księgowych
  8. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie – ewidencja i dokumenty środków trwałych
  9. Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  10. Zadania ogólne

Szkolenie realizowane jest w aktywizujących formach: praca w grupach jak i indywidualna, rozwiązywanie zadań itp.

Wyróżnikiem naszej praktyki jest m.in. to że:
-trener prowadzący zajęcia skupia się na praktycznej stronie ,
-każdy uczestnik dostaje materiał szkoleniowy formie papierowej pełniący rolę o charakterze samokształceniowym.

Analizując protokół z oceny zadowolenia klienta należy stwierdzić iż był to strzał w 10 ponieważ wszyscy uczestnicy ocenili, że przeprowadzone szkolenie spełniło w bardzo dobrym stopniu ich oczekiwania. Wszyscy ankietowani ocenili na bardzo dobrym poziomie zarówno kompetencje wykładowcy, zakres programowy szkolenia, środki dydaktyczne i metodę prowadzenia zajęć jak również miejsce szkolenia. Również satysfakcja ze zdobytej wiedzy i spełnienie oczekiwań zostało ocenione na bardzo dobrym poziomie.