mapa strony   |

Kadry i płace

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna zaprasza na szkolenie "KADRY i PŁACE".


Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku kadrowo - płacowym. W trakcie nauki uczestnik dowie się, jakie znaczenie mają profesjonalnie prowadzone kadry i płace w firmie.

Uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: Kodeksu pracy i podstawowych zasad prawa pracy, opanuje zasady prawidłowego nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, ustalania i udzielania urlopów pracowniczych oraz ustalania i naliczania wynagrodzeń, zasiłków, ubezpieczeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, wypełniania deklaracji PIT. Uczestnik dowie się, jaką rolę w firmie spełnia regulamin pracy, regulamin wynagradzania i inne akty wewnętrzne oraz pozna zasady obsługi programów komputerowych: "Kadrowo-Płacowy" OPTIMA oraz "Płatnik".

Uczestnicy: Wskazane jest, aby uczestnikiem szkolenia była osoba, mająca co najmniej średnie wykształcenie i która chce podjąć pracę na stanowisku kadrowo - płacowym.

Szkolenie zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Program szkolenia: (64 godziny dydaktyczne)

  1. Obowiązki pracodawcy - świadczenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi w okresie zatrudnienia
  2. Obowiązki pracownika prowadzącego sprawy kadrowe przy zawieraniu umów o pracę i w czasie trwania zatrudnienia
  3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  4. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  5. Obliczanie wynagrodzeń - sporządzanie listy płac
  6. Podstawy pracy z programami komputerowymi:
    Kadrowo - Płacowym, PŁATNIK, OPTIMA .

Zajęcia poprowadzą specjaliści, praktycy w przedmiotowych dziedzinach.

Wykaz kadry pobierz 

Miejsce szkolenia: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66. 


Sposób realizacji: kurs odbywa się 2 lub 3 razy w tygodniu, w dni robocze od godz. 16.15 - 19.15. 

Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznych takich jak: rzutknik multimedialny, flipchart,  tablica suchościeralna, komputery, urządzenia audiowizualne i inne.

Ilość godzin: 64 godziny dydaktyczne.

Koszt szkolenia615 zł. brutto.

Cena obejmuje: materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, barek kawowy.


Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu szkolenia organizator nie będzie zwracał kosztów.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna po:

  • zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej
  • minimum 50% frekwencji na zajęciach

Karty zgłoszenia (pobierz) prosimy nadsyłać na adres:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel: (14) 623 55 12
e-mail:kasia@tarr.tarnow.pl

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.