mapa strony   |

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości

oraz

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna
ogłaszają rekrutację na dwusemestralne

Studia Podyplomowe

"ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY"

Celowość uruchomienia takich studiów wynika z odpowiednich przepisów i zarządzeń oraz zainteresowania tą zawsze aktualną tematyką, szczególnie w zakresie kształtowania i ochrony środowiska pracy, jak i nowych zadań zakładowych służb BHP. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468) - od 1 lipca 2005 roku pracownikami służby bhp mogą być wyłącznie osoby, które posiadają zawód technika bhp albo wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp, bądź też studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia umożliwiają również zdobycie kwalifikacji przez osoby pragnące pełnić w zakładach funkcje związane z wprowadzeniem i organizacją systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z wymaganiami normy PN-N-18001:2004. Program studiów został poszerzony o blok zagadnień związanych z Zarządzaniem BHP. 

Uczestnicy naszych Studiów, po zdaniu wymaganych egzaminów semestralnych oraz egzaminu dyplomowego otrzymują :

  1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
  2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego bhp 
  3. Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej
  4. Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bhp

Kierunek zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Warunkiem przyjęcia na Studia są ukończone studia wyższe (mgr, inż., lic.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. karta zgłoszenia,
  2. 1 fotografia,
  3. odpis (kserokopia) dyplomu studiów wyższych,
  4. kserokopia dowodu osobistego

Program studiów (280 godzin dydaktycznych):

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

1.      

Psychologiczne techniki skutecznego zarządzania

7

0,5

2.      

Metody pracy służby bhp

6

1,0

3.      

Ergonomia z elementami antropometrii

5

0,5

4.      

Bhp w budownictwie

4

0,5

5.      

Wymagania bhp dla budynków i pomieszczeń oraz transport wewnątrzzakładowy

12

1,0

6.      

Regulacje prawne ochrony pracy

16

3,0

7.      

Transport towarów niebezpiecznych

4

0,5

8.      

Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bhp

16

1,5

9.      

Ochrona przeciwpożarowa i środowiska naturalnego

12

2,0

10.    

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – okoliczności, przyczyny, analiza

16

1,5

11.    

Dokumentacja bhp

12

1,0

12.    

Pierwsza pomoc przedlekarska

16

1,0

13.    

Kurs pedagogiczny bhp

50

3,0

14.    

Środowisko pracy – czynniki chemiczne, karty charakterystyk, magazynowanie

5

0,5

15.    

Środowisko pracy – czynniki chemiczne, ocena zagrożenia, ocena ryzyka, ratownictwo chemiczne

4

0,5

16.    

Środowisko pracy – pola elektromagnetyczne, promieniowanie laserowe i jonizujące

8

0,5

17.    

Środowisko pracy – czynniki fizyczne, drgania, hałas

4

0,5

18.    

Środowisko pracy – czynniki psychofizyczne

4

0,5

19.    

Środowisko pracy – czynniki mechaniczne, mikroklimat, pyły przemysłowe, promieniowanie optyczne i oświetlenie

8

0,5

20.    

Środowisko pracy – czynniki biologiczne i rakotwórcze

4

0,5

21.    

Wprowadzenie do systemu zarządzania bhp; interpretacja wymagań normy
ISO 45001; zarządzanie procesowe

16

3,0

22.    

Dokumentowanie systemu zarządzania bhp

8

1,0

23.    

Funkcjonowanie systemu zarządzania bhp w praktyce

18

2,0

24.    

Auditowanie systemu zarządzania bhp

16

3,0

25.    

Bhp w administracji

4

0,5

26.    

Seminarium / konsultacje

4

27.    

Egzamin końcowy

1

 

 

SUMA:

280

30

Zajęcia poprowadzą specjaliści, praktycy w przedmiotowych dziedzinach w obszarze BHP, a także certyfikowani audytorzy w zakresie systemu zarządzania BHP.

Miejsce zajęć: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna  ; 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66. 

Sposób realizacji zajęć: weekendowo (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu) 

Metody prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznych takich jak: rzutknik multimedialny, flipchart,  tablica suchościeralna, laptop, urządzenia audiowizualne i inne.

Koszt uczestnictwa wynosi: 4 000,00 zł
Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach (semestralnych).

Uczestnicy otrzymują w ramach opłaty materiały szkoleniowe  opracowane przez wykładowców oraz poczęstunek w przerwach zajęć.

Zgłoszenia Karta BHP prosimy nadsyłać na adres:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel: (14) 623 55 12
e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.