Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości

oraz

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna
ogłaszają rekrutację na dwusemestralne

Studia Podyplomowe

"ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY"

Celowość uruchomienia takich studiów wynika z odpowiednich przepisów i zarządzeń oraz zainteresowania tą zawsze aktualną tematyką, szczególnie w zakresie kształtowania i ochrony środowiska pracy, jak i nowych zadań zakładowych służb BHP. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468) - od 1 lipca 2005 roku pracownikami służby bhp mogą być wyłącznie osoby, które posiadają zawód technika bhp albo wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp, bądź też studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia umożliwiają również zdobycie kwalifikacji przez osoby pragnące pełnić w zakładach funkcje związane z wprowadzeniem i organizacją systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z wymaganiami normy PN-N-18001:2004. Program studiów został poszerzony o blok zagadnień związanych z Zarządzaniem BHP. 

Uczestnicy naszych Studiów, po zdaniu wymaganych egzaminów semestralnych oraz egzaminu dyplomowego otrzymują :

 1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydawane przez Politechnikę Krakowską im. T. Kościuszki w Krakowie,
 2. Zaświadczenie ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej,
 3. Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Pedagogicznego,
 4. Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP,
 5. Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania BHP - wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (po zdaniu dodatkowego egzaminu przed Komisją PCBC S.A. i wniesieniu opłaty w wysokości 300, 00 zł)

Kierunek zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Warunkiem przyjęcia na Studia są ukończone studia wyższe (mgr, inż., lic.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. karta zgłoszenia,
 2. 2 zdjęcia,
 3. odpis (kserokopia) dyplomu studiów wyższych.

Program studiów (280 godzin dydaktycznych):

 1. Regulacje prawne ochrony pracy.
 2. Psychologiczne techniki skutecznego zarządzania.
 3. Wymagania bhp dla budynków i pomieszczeń oraz transport wewnątrzzakładowy.
 4. Metody pracy słuzby bhp.
 5. Ochrona przeciwpożarowa i środowiska naturalnego.
 6. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - okoliczności, przyczyny, analiza. 
 7. Bhp w budownictwie.
 8. Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bhp.
 9. Ergonomia z elementami antropometrii.
 10. Pierwsza pomoc przedlekarska.
 11. Kurs pedagogiczny bhp.
 12. Dokumentacja bhp.
 13. Wprowadzenie do systemu zarządzania bhp; przegląd wstępny, planowanie w systemie zarządzania bhp, interpretacja norm PN-N-18001 i PN-N-18004
 14. Dokumentacja, etapy wdrożenia systemu zarządzania bhp.
 15. Monitorowanie stanu bhp, postępowanie z niezgodnościami, działania korygujące i zapobiegawcze, sterowanie operacyjne.
 16. Audit systemu zarządzania bhp.
 17. Normalizacja w procesie pracy.
 18. Środowisko Pracy - czynniki chemiczne, karty charakterystyk, magazynowanie.
 19. Środowisko Pracy - czynniki fizyczne, drgania, hałas.
 20. Środowisko Pracy - czynniki biologiczne i rakotwórcze.
 21. Środowisko Pracy - pola elektromagnetyczne, promieniowanie laserowe i jonizujące.
 22. Środowisko Pracy - czynniki psychofizyczne.
 23. Środowisko Pracy - czynniki chemiczne, ocena zagrożenia, ocena ryzyka, ratownictwo chemiczne.
 24. Środowisko Pracy - czynniki mechaniczne, mikroklimat, pyły przemysłowe, promieniowanie optyczne i oświetlenie.
 25. Transport towarów niebezpiecznych.
 26. Bhp w administracji.
 27. Seminarium / konsultacje.
 28. Egzamin końcowy.

Zajęcia poprowadzą specjaliści, praktycy w przedmiotowych dziedzinach w obszarze BHP, a także certyfikowani audytorzy w zakresie systemu zarządzania BHP.

Miejsce zajęć: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna  ; 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66. 

Sposób realizacji zajęć: weekendowo (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu) 

Metody prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznych takich jak: rzutknik multimedialny, flipchart,  tablica suchościeralna, laptop, urządzenia audiowizualne i inne.

Koszt uczestnictwa wynosi: 4 000,00 zł
Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach (semestralnych).

Uczestnicy otrzymują w ramach opłaty materiały szkoleniowe  opracowane przez wykładowców oraz poczęstunek w przerwach zajęć.

Zgłoszenia Karta BHP prosimy nadsyłać na adres:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel: (14) 623 55 12
e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.