mapa strony   |

Wszechnica Edukacyjna

 Wszechnica Edukacyjna działa od 1992 r., jest najstarszą w Tarnowie placówką kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty, zarejestrowaną w ewidencji placówek niepublicznych pod numerem 16/96. Szkoła działa w ramach Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i korzysta z osobowości prawnej jaką posiada Agencja.

Cele Wszechnicy Edukacyjnej:

 • rozwój społeczny i gospodarczy regionu,
 • przygotowanie kadr dla gospodarki,
 • przeciwdziałanie bezrobociu,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • pozyskiwanie środków na realizację regionalnych przedsięwzięć edukacyjnych i gospodarczych,

Zadania Wszechnicy Edukacyjnej jako ośrodka kształcenia ustawicznego:

 • prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr dla gospodarki rynkowej, umożliwiającej podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz przekwalifikowanie się pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy poprzez organizację kursów, szkoleń, seminariów, konferencji,
 • organizacja imprez targowych, konferencji, seminariów, sesji naukowych i metodycznych,
 • prowadzenie działalności promującej region, jego gospodarkę,
 • koordynowanie opracowań i wdrażanie regionalnych programów rozwoju,
 • realizacja zadań na rzecz bezrobotnych,
  wspieranie przedsięwzięć służących racjonalnemu wykorzystaniu środowiska naturalnego,
 • współdziałanie z samorządami miast i gmin w zakresie rozwoju gospodarki, przedsiębiorczości, infrastruktury komunalnej, ochrony środowiska i promocji regionu.
 • realizacja szkoleń na zlecenie firm, instytucji, z kompleksową obsługą i indywidualnym podejściem do klienta dostosowując zarówno zakres programowy jak i miejsce oraz czas przeprowadzenia szkolenia.